හස්ත කර්මාන්ත

ප්ලේටින් ද්රව්ය

අප අපගේ සේවාවන් සපයන එක් එක් කාණ්ඩයේ විස්තර දැන ගැනීමට කරුණාකර කාණ්ඩ මත ක්ලික් කරන්න.

  • උණ බම්බු ද්‍රව්‍ය

  • වේවැල්වල ප්ලේටින් ද්‍රව්‍ය

  • එළවළු ද්රව්ය ආලේප කිරීම

  • එළවළු නොවන ද්‍රව්‍ය ආලේප කිරීම