ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ, විදුලි

ශබ්ද පටිගත කරන්නන් සහ ප්‍රජනන යන්ත්‍ර

අප අපගේ සේවාවන් සපයන එක් එක් කාණ්ඩයේ විස්තර දැන ගැනීමට කරුණාකර කාණ්ඩ මත ක්ලික් කරන්න.

  • මයික්‍රොෆෝන

  • ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර

  • හෙඩ්ෆෝන්

  • කරාබු

  • ඇම්ප්ලිෆයර් උපකරණ

  • ශබ්ද පටිගත කිරීමේ උපකරණ

  • ශබ්ද ප්‍රජනන උපකරණ