රෙදි

ගෙතූ හෝ ඇලවූ රෙදි

අප අපගේ සේවාවන් සපයන එක් එක් කාණ්ඩයේ විස්තර දැන ගැනීමට කරුණාකර කාණ්ඩ මත ක්ලික් කරන්න.

  • ගොඩවල් රෙදි

  • දිගු ගොඩවල් රෙදි

  • ලූප් ගොඩවල් රෙදි

  • ටෙරී රෙදි

  • ඉලාස්ටෝමරික් නූල්

  • රබර් නූල්

  • වෝර්ප් ගෙතූ රෙදි

  • ගැලුම් ගෙතීමේ යන්ත්‍ර මත සාදන ලද රෙදි

  • ගෙතූ හෝ ඇලවූ රෙදි