යන්ත්‍රෝපකරණ

බෝල රෝලර් සහ දරණ

අප අපගේ සේවාවන් සපයන එක් එක් කාණ්ඩයේ විස්තර දැන ගැනීමට කරුණාකර කාණ්ඩ මත ක්ලික් කරන්න.

 • බෝල දරණ

 • ටැපර් රෝලර් ෙබයාරිං

 • ගෝලාකාර රෝලර් දරණ

 • ඉඳිකටු රෝලර් දරණ

 • සිලින්ඩරාකාර රෝලර් ෙබයාරිං

 • ෙබයාරිං

 • නිවාස දරණ

 • බෝල ෙබයාරිං ඇතුළත් කිරීම

 • රෝලර් ෙබයාරිං ඇතුළත් කිරීම

 • බෝල රෝලර් ඉස්කුරුප්පු

 • ගියර් පෙට්ටි

 • වේගය වෙනස් කරන යන්ත්‍රය

 • ෙබයාරිං කොටස්