දෘෂ්ටි

සිනමා උපකරණ සහ උපකරණ

අප අපගේ සේවාවන් සපයන එක් එක් කාණ්ඩයේ විස්තර දැන ගැනීමට කරුණාකර කාණ්ඩ මත ක්ලික් කරන්න.

  • සිනමා කැමරා

  • සිනමා ප්‍රොජෙක්ටර්

  • Negatoscopes

  • ප්‍රක්ෂේපණ තිර